Ulgi

ZESTAWIENIE ULG USTAWOWYCH NA BILETY JEDNORAZOWE I MIESIĘCZNE
OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.01.2020 r.
Wys. ulgi Osoby uprawnione Obowiązuje w komunikacji Podstawa prawna
BILETY JEDNORAZOWE
100% STRAŻ GRANICZNA (ochrona szlaków komunikacyjnych RP) zwykła, przyśpieszona, pospieszna Ustawa z dn.13.04.2007r. o zmianie
ustawy i Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. Nr 82 z 11.05.2007r, poz. 558
95% PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO zwykła, przyśpieszona, pospieszna Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515
OPIEKUN OSOBY NIEZDOLNEJ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I GRUPY
93% NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI zwykła Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw zawiązanych realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz.
1578, Art.6 z 17.12.2010)
78% NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH zwykła, przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 16.11.2006r o świadczeniu
pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
(Dz.U. Nr 249 poz. 1824 z 29.12.2006)
78% DZIECKO DO 4 LAT (osobne miejsce) zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
STRAŻ GRANICZNA (w czasie wykonywania
czynności służbowych)
CELNIK (w czasie wykonywania czynności
służbowych)
POLICJANT (w czasie wykonywania czynności
służbowych)
ŻOŁNIERZ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
(w czasie wykonywania czynności służbowych)
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB
DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM
zwykła, przyśpieszona, pośpieszna
OPIEKUN DZIECKA
NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB DOTKNIĘTEGO INWALIDZTWEM
ŻOŁNIERZ SŁUŻBY NIEZAWODOWEJ zwykła,
przyśpieszona
INWALIDA WOJENNY I GRUPA zwykła przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68) Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
51% NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw zawiązanych realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz.
1578, Art.6 z 17.12.2010)
KOMBATANT zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 24.01.1991 r. o
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. Nr 17 poz.75) Ustawa z dnia 14.03.2014 o zmianie ustawy (Dz.U. 2014 poz. 496)
49% OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ zwykła Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
37% OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI przyśpieszona,
pośpieszna
NIEWIDOMY zwykła,
przyśpieszona, pośpieszna
DZIECI OD LAT 4 DO ROZPOCZĘCIA
ODBYWANIA OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
zwykła, przyśpieszona
37% INWALIDA WOJENNY (GR. INNA NIŻ I) zwykła przyśpieszona, pośpieszna Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68); Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
WETERAN INWALIDA zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.
(Dziennik Ustaw z 29 września 2011 Nr
205 poz. 1203)  o weteranach działań poza granicami państwa.
BILETY MIESIĘCZNE
93% NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI zwykła Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiązanych realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz.
1578, Art.6 z 17.12.2010)
51% NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO
SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
przyśpieszona,
pośpieszna
78% DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM zwykła,
przyśpieszona,
pośpieszna
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o
zmianie ustawy o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
51% STUDENT zwykła, przyśpieszona Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw zawiązanych realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz.
1578, Art.6 z 17.12.2010)
DOKTORANT Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U.
z 2011r. Nr 84, poz.455)
49% UCZEŃ zwykła,
przyśpieszona
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o
zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
37% NIEWIDOMY zwykła,
przyśpieszona,
pośpieszna
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o
zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
33% NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLI zwykła Ustawa z dnia 11 października 2013 r. (Dz.U. z dn. 3 grudnia 2013 r., poz. 1421)
NAUCZYCIEL
NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Attachments