Klauzula Rodo

Wypełniając wobec osób fizycznych ‎obowiązek informacyjny jaki nakłada na przedsiębiorców art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przewozowo–Handlowe „LIBROPOL” Spółka Jawna Rafał Libront, Ryszard Urbanek, Mirosław Libront, Stefan Libront 38-324 Siedliska 6. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mai: biuro@libropol.com.pl

 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

  • Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane: w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym do kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisu prawa, w tym prowadzenia rachunkowości oraz archiwizowania dokumentacji, obsługi skarg i reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, działań marketingowych prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, udzielania, zapewnienia obsługi usług płatniczych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, w celach analitycznych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  • w celu działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz w celu prawidłowego korzystania z portalu https://libropol.com.pl/ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym działania te odbywają się jedynie na podstawie uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli Państwa dane zostały udostępnione Administratorowi przez naszego kontrahenta, którego jesteście pracownikami/ współpracownikami, dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w związku z wykonywaniem przez Administratora umowy łączącej Administratora oraz Państwa pracodawcę/współpracownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko) i dane kontaktowe (takie jak: służbowy adres poczty elektronicznej, numer telefonu, funkcja, stanowisko).
Kategorie odbiorców
Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy, tj. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych, księgowych, dostawcom usług w zakresie IT, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe) oraz organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 
Okres przechowywania danych osobowych. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w
obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora przetwarzane będą nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu.
 
Uprawnienia osób, których dane dotyczą.
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.
 
Dobrowolność lub obowiązek podania danych osobowych
Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji wskazanych wyżej celów.