Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZOWY

ROZDZIAŁ I

PODSTAWA PRAWNA, PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU

§1

 1. Regulamin wydany zostaje się na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada1984r. – Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami}, oraz art. 18b. ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 6 września 2001r.- O transporcie drogowym (Dz. U z 2004r. Nr 204 poz. 2088
  z późniejszymi zmianami).
 2. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy, realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w transporcie drogowym osób wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Przewozowo – Handlowe „LIBROPOL” zwanym dalej „Przewoźnikiem”.
 3. Regulamin stosuje się do przewozu osób i rzeczy w zakresie obejmującym:
  1. przewozy regularne.
  2. grupowe przewozy osób.
 4. Przyjęte w niniejszym regulaminie uregulowania są zgodne z obowiązującym prawem, a w sprawach nie uregulowanych zastosowanie maja postanowienia ustawy Prawo przewozowe, z uwzględnieniem wydanych w jej wykonaniu aktów normatywnych oraz Kodeksu Cywilnego.
 5. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. przewóz zarobkowy działalność gospodarcza polegająca na wykonywanym odpłatnie, na podstawie umowy przewozie osób oraz ich rzeczy w regularnej komunikacji publicznej i w przewozach grupowych.
  2. komunikacja regularna przewozy regularne osób wykonywane po drogach publicznych według uzgodnionego i podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów wynikającego z udzielonych przez odpowiedni organ administracji terenowej zezwoleń, na podstawie indywidualnych umów przewozu zawieranych bezpośrednio miedzy przewoźnikiem a podróżnymi.
  3. przewozy grupowe przewozy wykonywane w czasie i na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej miedzy przewoźnikiem, a organizatorem przewozu na rzecz osób trzecich tj. uczestników przewozu grupowego.
  4. punkt odprawy przystanek autobusowy, dworzec lub przystanek dworcowy będący miejscem rozpoczęcia lub zakończenia przewozu określonej osoby lub inne określone miejsce dla grupy osób w przewozie grupowym.
  5. kurs autobusowy określone w rozkładzie jazdy połączenie miedzy dwoma krańcowymi punktami odprawy na określonej trasie przewozu w komunikacji regularnej w jednym kierunku.
  6. autobus pojazd samochodowy skonstruowany z przeznaczeniem do przewozu nie mniej, niż 9 osób na miejscach dla pasażerów.

ROZDZIAŁ II

PRZEPISY OGÓLNE

§2

 1. W komunikacji regularnej Przewoźnik jest zobowiązany do zawarcia umowy przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów stanowiących załączniki do zezwoleń na realizacje regularnych przewozów na poszczególnych liniach.
 2. Zawarcie umowy przewozu w regularnym przewozie autobusowym osób wymaga spełnienia przez podróżnego warunku nabycia biletu na przejazd (przewóz bagażu) i udokumentowania Przewoźnikowi przysługujących mu uprawnień do przejazdu ulgowego przed rozpoczęciem przewozu, lub okazania dokumentu uprawniającego do zajęcia miejsca w autobusie bez uiszczania opłaty za przejazd.
 3. W przypadku naruszenia przez podróżnego postanowień określonych w ust. 2 umowa przewozu, zostaje zawarta przez samo zajęcie miejsca w autobusie. Podróżny ponosi wówczas konsekwencje określone w § 17.
 4. Wykonanie umowy przewozu uważa się za rozpoczęte z chwila, gdy autobus w którym znajduje się podróżny ruszy z miejsca odjazdu.
§3
 1. Przewoźnik może zawierać umowy grupowego przewozu osób przewidujące świadczenie w tym zakresie usług o charakterze okazyjnym (przewozy wycieczkowe, turystyczne, okolicznościowe itp.) lub zorganizować przewozy regularne specjalne (pracownicze lub szkolne).
§4
 1. Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, określa stosowana przez Przewoźnika taryfa i wydane na jej podstawie cenniki, oraz właściwe ustawy i rozporządzenia, a także zawarte z uprawnionymi organami umowy.
 2. Przewoźnik podaje do wiadomości publicznej aktualne cenniki i zapewnia zainteresowanym podróżnym bezpłatny wgląd do obowiązujących go przepisów przewozowych w biurze Przewoźnika lub u obsługi autobusu oraz w innych miejscach obsługi podróżnych jeżeli istnieją możliwości informowania pasażera np. dworzec autobusowy itp.
§5
 1. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jeżeli:
  1. zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Przewoźnik nie mógł uniknąć, ani zapobiec ich skutkom.
  2. klient nie zastosował się do przepisów przewozowych.
  3. ze względu na rodzaj przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków transportowych.
  4. w innych przypadkach przewidzianych w niniejszym regulaminie lub odrębnych przepisach.
§6
 1. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu autobusu z miejsca odprawy podróżnych, natomiast za szkodę powstała wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy odpowiada tylko wówczas, gdy wynika ona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika lub jego pracownika.
 2. Za rzeczy i zwierzęta, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 3. Przewoźnik odpowiada za rzeczy podróżnego umieszczone podczas przewozu w schowku bagażowym autobusu jak za przesyłkę, ponosząc skutki ich utraty, ubytku lub uszkodzenia.
 4. Powstanie szkody, na którą podróżny został narażony podczas przewozu, powinno być zgłoszone niezwłocznie po jej ujawnieniu i wymaga pisemnego potwierdzenia przez obsługę autobusu.
 5. W grupowych przewozach osób wykonywanych Przewoźnik ponosi odpowiedzialność wobec uczestników na zasadach określonych w ust. 2 i 3, a wobec organizatora ust.1.
 6. Zakres i wysokość odszkodowania należnego podróżnemu poszkodowanemu z winy Przewoźnika ustala się na zasadach określonych przepisami Ustawy Prawo Przewozowe i Kodeksu Cywilnego.
§7
 1. Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu, albo innych urządzeń Przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.
§8
 1. Tryb wzajemnego dochodzenia roszczeń przez Przewoźnika i usługobiorcę w postępowaniu sądowym (po wyczerpaniu drogi reklamacji/wezwania), określają przepisy art. 75 Ustawy Prawo Przewozowe.
 2. Warunki składania i szczegółowy tryb załatwiania reklamacji regulują odrębne przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

ROZDZIAŁ III

REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB

§9
 1. Przewoźnik w regularnym przewozie osób obowiązany jest zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi zarówno w dworcowych punktach odprawy, jak też podczas przewozu taborem autobusowym.
 2. Przewoźnik ogłasza:
  1. we wszystkich punktach odprawy rozkład jazdy, określający przestrzenny i czasowy zakres oferty przewozowej.
  2. w obiektach dworca będącego w jego zarządzie informacje o cenach ,warunkach sprzedaży biletów, godzinach otwarcia punktów obsługi klientów oraz ważniejsze przepisy przewozowe i porządkowe.
 3. Przewoźnik może ustalić, że z pewnych kursów autobusowych mogą korzystać w pierwszej kolejności określeni podróżni, np. posiadacze biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych.
 4. Ograniczenie powszechności dostępu do niektórych kursów w przewozie regularnym osób podaje się w rozkładzie jazdy oraz na przystankowych tablicach z godzinami odjazdów autobusów.
 5. Na stronie internetowej Przewoźnika https://libropol.com.pl zamieszczony jest aktualny rozkład jazdy autobusów na liniach przez niego obsługiwanych.
 6. Podróżni mogą zasięgać informacji o rozkładzie jazdy autobusów Przewoźnika na liniach regularnych pod następującymi numerami infolinii: +48 018 3515253, kom. +48 0 660665881, +48 0 604277807
§10
 1. Podróżny obowiązany jest posiadać przy sobie w czasie korzystania z przejazdu ważny bilet lub dokument uprawniający do przejazdu i okazywać go na żądanie obsługi autobusu i organów kontroli. Bilet stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do określonego w nim przejazdu.
 2. Przewoźnik, który wydał bilet obowiązany jest do świadczenia przewozu zgodnie z treścią biletu na rzecz jego posiadacza.

 3. W bilecie na przejazd określa się wysokość należności oraz dane niezbędne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego, a w bilecie imiennym uprawniającym do przejazdów wielokrotnych, także tożsamość jego posiadacza.
 4. Bilet wolno odstąpić innej osobie tylko wtedy gdy nie jest imienny, a przejazd nie został rozpoczęty.
 5. Bilet uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przejazdu. Przy przejazdach z przesiadaniem podróżny winien nabyć na każdy kurs oddzielny bilet, chyba że z biletu wynika inaczej.
 6. Przejazd posiadaczy biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych innym kursem, niż określony w bilecie, Przewoźnik obowiązany jest dopuścić w miarę wolnych miejsc w autobusie.
 7. Bilety okresowe bez wyznaczonych godzin przejazdu uprawniają ich posiadaczy do pierwszeństwa przy zajmowaniu wolnych miejsc w autobusie tylko przed osobami nie posiadającymi żadnego dokumentu uprawniającego do przejazdu.
 8. W razie utraty biletu (dotyczy imiennych biletów uprawniających do przejazdów wielokrotnych oraz miesięcznych) podróżny traci prawo do dalszego przejazdu i winien natychmiastowo zgłosić się do obsługi autobusu bądź kasy biletowej celem nabycia zaświadczenia o wykupieniu biletu.
 9. Bilet wydany przez innego Przewoźnika jest ważny jedynie jeżeli sprzedany został na kursy Przewoźnika.
§11
 1. Podróżny obowiązany jest nabyć bilet na przejazd przed rozpoczęciem przewozu w kasie Przewoźnika lub u kierowcy autobusu.
 2. Sprzedaży biletów dokonuje się według kolejności zgłaszania się podróżnych. Inwalidzi o widocznym kalectwie, kobiety ciężarne, osoby z małymi dziećmi na ręku, uprawnione na mocy odrębnych przepisów, mogą nabyć bilet poza kolejnością.
 3. Podróżny który nie nabył biletu w kasie, oraz osoba wsiadająca na przystanku, na którym nie ma kasy, może nabyć bilet w autobusie pod warunkiem, że są w nim jeszcze wolne miejsca, a brak biletu zgłosić obsłudze przed wejściem lub bezpośrednio po wejściu do autobusu.
 4. Płacąc za przejazd podróżny zobowiązany jest żądać wydania biletu oraz sprawdzić czy jest on właściwy.
§12
 1. Podróżny, który posiada bilet na przejazd lub dokument uprawniający do przejazdu ma prawo:
  1. przejazdu w relacji na jaka opiewa bilet i w określonym autobusie.
  2. przewiezienia ze sobą bezpłatnie:
   1. jednego dziecka w wieku podanym w taryfie jeśli nie żąda dla niego osobnego miejsca (w komunikacji zwykłej i przyspieszonej).
   2. rzeczy zaliczone do bagażu ręcznego.
   3. małych zwierząt (oprócz psa) i ptaków.
   4. składanego wózka inwalidzkiego, jeśli jest inwalida poruszającym się przy jego pomocy.
  3. przewiezienia za opłatą przewidzianą w taryfie, na podstawie biletu bagażowego:
  1. rzeczy zabranych do wnętrza autobusu, których ilość, waga i wymiary nie pozwalają zaliczyć tych rzeczy do bagażu ręcznego oraz psa.
  2. rzeczy umieszczonych w osobnym schowku bagażowym autobusu.
 2. Podróżny obowiązany jest zachować bilet na przejazd i przewóz bagażu do czasu zakończenia podróży oraz dbać o to, aby wsiąść do właściwego autobusu i wysiąść z niego na właściwym przystanku.
§13
 1. Miejsce zatrzymania się autobusu na trasach w regularnym przewozie osób wskazują oznaczone odpowiednimi tablicami przystanki autobusowe.
 2. Nazwy przystanków autobusowych, we wskazaniem zatrzymujących się na nich autobusów, podaje się do publicznej wiadomości w rozkładzie jazdy autobusów.
 3. Do obowiązków kierowcy należy zatrzymywanie autobusu na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy autobusów, kiedy pasażer sygnalizuje chęć wysiadania lub oczekuje na tym przystanku.
 4. Kierowca zobowiązany jest wstrzymać odjazd autobusu ruszającego z przystanku, w celu zabrania spóźnionego podróżnego sygnalizującego zamiar skorzystania z przejazdu tym autobusem.
 5. Podróżni mogą wsiadać i wysiadać z autobusów tylko na przystankach autobusowych umieszczonych w rozkładzie jazdy autobusów
 6. Prośbę zatrzymania autobusu miedzy przystankami uwzględnia się jedynie w przypadku gdy podróżny zamierzający wsiąść do autobusu lub wysiąść z niego zalicza się do osób wymagających specjalnej opieki, oraz zezwala na to organizacja ruchu na drodze i zasady jego bezpieczeństwa.
 7. Autobus, w którym nie ma urządzeń sanitarnych kierowca winien zatrzymać na żądanie podróżnego w najbliższym odpowiednim miejscu.
 8. Osobę, która doznała w drodze nagłej niedyspozycji lub ataku choroby kierowca autobusu ma obowiązek dowieść bezpośrednio do najbliższego punktu pomocy medycznej.
§14
 1. Przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z niego oraz podczas przewozu, podróżny obowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych ogłoszonych przez przewoźnika oraz do wskazówek kierowcy, który odpowiada za zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków przewozu osób i rzeczy.
 2. Przy zajmowaniu przez podróżnych miejsc w autobusie Przewoźnik uwzględnia pierwszeństwo przejazdu przysługujące równorzędnie (według kolejności wsiadania) posiadaczom ważnych na dany kurs biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych oraz osobom z biletami jednorazowymi.
 3. Podróżny może zając w autobusie jedno miejsce dla siebie oraz po jednym miejscu dla każdej jadącej z nim osoby, której bilet może okazać.
 4. Numery miejsc widniejące na biletach nabytych w kasie obowiązują tylko w kursach pospiesznych, w kursach zwykłych o miejscu zajętym w autobusie decyduje kolejność wsiadania.
 5. W autobusach pospiesznych z miejscami numerowanymi, miejsce wskazane na bilecie przysługuje podróżnemu tylko przy wsiadaniu na przystanku z którego autobus rozpoczyna jazdę. Wsiadając na przystanku pośrednim podróżny może zająć swoje miejsce oznaczone na bilecie, jeżeli nie zostało ono jeszcze zajęte przez innego podróżnego albo inne wskazane przez kierowcę o ile w autobusie są nadal wolne miejsca.
 6. Podróżny zajmujący miejsce oznaczone napisem: „dla inwalidy” lub „dla osoby z dzieckiem na ręku”, winien je zwolnić dla osoby uprawnionej. Nie dotyczy to pasażerów autobusów pospiesznych, którzy posiadają bilety z wyznaczonymi numerami miejsc.
 7. Podróżny w czasie jazdy winien zachowywać się tak , aby nie naruszać bezpieczeństwa prowadzenia autobusu, zakłócać przejazdu innym Podróżnym, nie zagrażać mieniu innym Podróżnym, ich zdrowi i życiu a także, aby nie utrudniać obsłudze prowadzenia autobusu w sposób bezpieczny oraz nie uszkadzać i nie niszczyć mienia Przewoźnika. Nie jest dopuszczane wsiadanie lub wysiadanie z autobusu w trakcie jego jazdy oraz otwierania okien i szyberdachu, bez uzyskania zgody obsługi autobusu.
 8. Podróżni, którzy rażąco naruszają zasady określone w ust.7 mogą być wezwani przez obsługę do zaniechania takiego postępowania, a o ile nie podporządkują się takiemu wezwaniu – do opuszczenia autobusu na najbliższym przystanku autobusowym na trasie linii autobusowej, a zakończenie podróży, przez Podróżnego z tej przyczyny nie daje podstaw do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Przewoźnika.
 9. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających, a także palenia tytoniu w najrozmaitszych postaciach przez Podróżnych w czasie przewozów autobusem Przewoźnika oraz środków spożywczych, których właściwości mogłyby naruszyć czystość autobusu lub pobrudzić innych Podróżnych czy ich bagaż podręczny, pod rygorem określonym w ust.8 i bez prawa zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec Przewoźnika z powodu zastosowania takiego rygoru.
 10. Obsługa Przewoźnika obsługująca autobus lub inny jego pracownik może żądać od Podróżnego aby w przypadku zanieczyszczenia autobusu przez niego lub osoby podróżujące pod jego opieką – przywrócił pojazd do stanu przed zanieczyszczeniem a w razie odmowy żądać okazania dokumentu tożsamości celem obciążenia takiego Podróżnego należnością na rzecz Przewoźnika z tytułu usunięcia przez niego takiego zanieczyszczenia.
 11. We wszystkich autobusach komunikacji publicznej obowiązuje ustawowy zakaz palenia tytoniu przez podróżnych i obsługę.
 12. W stosunkach między Podróżnymi w czasie przewozów jak i w stosunkach pomiędzy obsługą autobusu a Podróżnymi powinny być zachowane zasady powszechnie rozumianej kultury z tym, iż kultura odnoszenia się obsługi wobec Podróżnych winna być nacechowana zawodową uprzejmością i pomocą z uwzględnieniem ich zasadnych życzeń możliwych do spełnienia, a związanych bezpośrednio z przewozem, lecz nie kolidujących z innymi postanowieniami szczegółowymi niniejszego regulaminu.
§15
 1. Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo korzystając w razie potrzeby z pomocy organów porządkowych usunąć z autobusu osoby:
  1. odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem.
  2. nie przestrzegające, pomimo upomnienia, obowiązujących przepisów i nie podporządkujące się wskazówkom personelu Przewoźnika.
  3. nietrzeźwe, zakłócające spokój i wywołujące swym zachowaniem zagrożenie publiczne.
  4. znajdujące się w stanie, który z różnych względów może być uciążliwy lub niebezpieczny dla otoczenia.
  5. mogące zabrudzić inne osoby oraz zanieczyścić wnętrze autobusu.
 2. Osobom wymienionym w ust. 1, pkt. b-e, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego z ich winy świadczenia przewozowego, po potraceniu części należności tytułem odstępnego 10%.
 3. Obsługa autobusu ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób, niż wynosi liczba miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 4. Jeżeli ze względu na brak miejsc w autobusie nie można przyjąć do przewozu więcej osób, kierowca jest obowiązany umieścić za szyba czołowa pojazdu tablice informującą o tym podróżnych oczekujących na przystankach.
§16
 1. Podróżny, u którego uprawniony organ kontrolny ujawnił brak ważnego biletu na przejazd lub na przewóz rzeczy i bagażu podlegającego opłacie, a także podróżny nie mogący udokumentować uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego obowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej, w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r./ Dz. U. Nr 14 poz.117 /
 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 stosuje się również w przypadku stwierdzenia, że podróżny zabrał do autobusu rzeczy wyłączone z przewozu lub spowodował bez uzasadnionej przyczyny zatrzymanie, opóźnienie, albo zmianę trasy przejazdu autobusu.
 3. Należność przewozowa za drogę, która podróżny przebył bez biletu pobiera się według taryfy normalnej, nie uwzględniając ewentualnych uprawnień do ulgi. Jeżeli miejsca rozpoczęcia przejazdu nie można ustalić, należność tą oblicza się za całą drogę przebytą przez autobus.
 4. Podróżny, u którego uprawniony organ kontrolny ujawnił brak ważnego biletu na przejazd lub na przewóz rzeczy i bagażu może kontynuować podróż, jeżeli wylegitymuje się dokumentem tożsamości i podpisze protokół. W przeciwnym razie organ kontrolny może żądać od podróżnego opuszczenie autobusu na najbliższym przystanku przewidzianym rozkładem jazdy autobusów.
 5. Wysokość opłaty dodatkowej ustala Przewoźnik, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną u Przewoźnika w następujący sposób:
  1. jako 50 – krotność tej ceny – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;
  2. jako 40 – krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
  3. jako 20 – krotność tej ceny – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:
  4. rzeczy lub zwierzęta , za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
  5. rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków;
  6. jako 150 krotność tej ceny – za spowodowanie przez Podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny
 6. Ujawniony u podróżnego bilet sfałszowany i podrobiony Przewoźnik zatrzymuje celem przekazania go z odpowiednim zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia czynu karalnego organom ścigania przestępstw. Osobę posługująca się takim biletem lub dokumentem traktuje się jako jadąca bez ważnego biletu.

ROZDZIAŁ IV

PRZEWÓZ RZECZY PODRÓŻNEGO

§17
 1. Rzeczy przewożone przez podróżnego może on zabrać ze sobą do wnętrza autobusu, albo oddać do przewozu w oddzielnym schowku bagażowym.
§18
 1. Rzeczy dopuszczone do przewozu, w zależności od ich rozmiarów, ilości i sposobu rozmieszczenia, mogą być przewożone bezpłatnie lub za opłata przewidziana w taryfie.
 2. Nie podlegają opłacie łatwe do przenoszenia przedmioty, stanowiące bagaż ręczny, które:
  1. nie tamują przejścia, nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo.
  2. są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach.
  3. nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej przestrzeni niż ta, która podróżny ma do swojej dyspozycji na półce nad zajmowanym fotelem lub pod nim.
 3. Za każdą sztukę rzeczy przewożonych wewnątrz autobusu, a nie rozmieszczonych w sposób określony w ust. 2 oraz rzeczy oddane do przewozu w oddzielnym schowku bagażowym pobiera się opłatę, której wysokość określa taryfa stosowana przez Przewoźnika. Na rzeczy przewożone za opłatą wydaje się podróżnemu bilet bagażowy, a rzeczy umieszczone w schowku zaopatruje się dodatkowo w nalepkę (wywieszkę) identyfikacyjna.
 4. Za przewóz psa (bez względu na jego wielkość) pobiera się opłatę jak za jedna sztukę rzeczy. Pies musi być trzymany na smyczy i mięć założony kaganiec, a jego opiekun winien okazać przy wsiadaniu do autobusu ważne świadectwo szczepienia psa.
 5. Dopuszcza się przewóz w autobusie, bez opłaty, małych zwierząt pokojowych i ptaków, jeśli nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są zabezpieczone przed wyrządzeniem przez nie szkody.
 6. W autobusie nie wolno przewozić:
  1. przedmiotów mogących wyrządzić szkodą podróżnym lub mieniu Przewoźnika i utrudniających warunki odbywania podróży.
  2. rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych, sanitarno -porządkowych, w tym: materiałów cuchnących, zapalnych łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych.
  3. nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia za względu na pełnione funkcje).
  4. Żywych zwierząt z wyjątkiem przewidzianych w ust. 4 i 5.
 7. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, których przewozić nie wolno (ust.6), Przewoźnik ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego zawartość tego bagażu, a w razie potwierdzenia się podejrzeń – odmówić zabrania go do przewozu.
 8. Jeżeli nie można ustalić właściciela bagażu podlegającego sprawdzeniu (ust.7), Przewoźnik dokonuje tej czynności przy udziale dwóch postronnych świadków i postępuje z zakwestionowanymi przedmiotami sposób określony przepisami o rzeczach znalezionych.
 9. Po zakończonym przewozie obsługa autobusu wydaje podróżnym rzeczy przewożone w schowku bagażowym za zwrotem odcinka nalepki (wywieszki) identyfikacyjnej. Osobie, która nie może go okazać, Przewoźnik wydaje bagaż tylko po udowodnieniu przez nią tytułu własności i po spisaniu danych personalnych tej osoby z ważnego dokumentu tożsamości.
 10. Sposób postępowania z rzeczami nieodebranymi przez podróżnego po zakończeniu przewozu, określają przepisy o rzeczach znalezionych.

ROZDZIAŁ V

GRUPOWE PRZEWOZY OSÓB

§19
 1. >Realizacja grupowego przewozu osób podlega na wykonaniu usługi zamówionej przez organizatora przewozu autobusem, będącym w dyspozycji Przewoźnika.
 2. Zamówienie na grupowy przewóz osób autobusem powinno być złożone przez organizatora przewozu w formie pisemnej. Przewoźnik może przyjąć zamówienie ustne, które wymaga późniejszego potwierdzenia na piśmie.
 3. Treść zamówienia powinna obejmować: nazwę, albo imię i nazwisko oraz adres organizatora przewozu, a także dane potrzebne do ustalenia warunków przewozu i obliczenia należności za usługę.
 4. Umowę przewozu uważa się za zawarta z chwila uzgodnienia przez strony istotnych dla jej realizacji postanowień, a w szczególności:
  1. rodzaju i wymaganej pojemności autobusu.
  2. czasu i miejsca podstawienia pojazdu.
  3. przewidywanego czasu trwania usługi.
  4. przebiegu trasy i punktu docelowego przewozu oraz czasu przewozu i postojów.
  5. wysokości lub sposobu wyliczenia należności oraz terminu i sposobu jej uregulowania przez organizatora przewozu.
  6. innych kwestii, które strony uznają za istotne.
 5. Osoby uprawnione do korzystania z przewozu określa organizator.
 6. Treść umowy powinna być potwierdzona pisemnie.
§20
 1. W razie odstąpienia przez organizatora od umowy przewozu później niż w dniu poprzedzającym wykonanie usługi, Przewoźnikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 10% należności określonej w umowie. Odszkodowanie w tej samej wysokości przysługuje najemcy, w razie odstąpienia od umowy po takim terminie przez Przewoźnika.
 2. Jeżeli Przewoźnik nie może podstawić autobusu spełniającego określone w umowie wymagania, winien niezwłocznie poinformować organizatora, jaki pojazd może być podstawiony zastępczo.
 3. W przypadku podstawienia autobusu zastępczego, Przewoźnik nie może żądać od organizatora opłaty wyższej, niż za podstawienie pojazdu zamówionego, chyba, że strony umówią się inaczej.
§21
 1. Obsługa autobusu obowiązana jest podczas przewozu stosować się do dyspozycji organizatora, związanych z realizacją usługi przestrzegając zapisów ustawy z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców oraz umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.
 2. Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy eksploatacyjne i nie zagraża to bezpieczeństwu przewozu, obsługa autobusu może wykonywać dodatkowe dyspozycje i zlecenia organizatora, za które przysługuje Przewoźnikowi dodatkowa zapłata.
§22
 1. Organizator przewozu zobowiązany jest do nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu obowiązujących przepisów porządkowych. Organizator i uczestnik przewozu ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Przewoźnika, chyba, że strony umówią się inaczej.
§23
 1. Niniejszy regulamin zatwierdzono dnia 05 maja 2009r. i obowiązuje od dnia 05 maja 2009r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo Przewozowe lub przepisy wykonawcze do tej ustawy.
 3. Zmiany do Regulaminu można wprowadzić w każdym czasie w formie aneksu.

Podstawa prawna:

Prawo przewozowe (Dz.U.nr 50 z dnia 21.06.2000 poz. 601), Ustawa o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U.nr 54 z dnia 15.07.1992 poz. 254 z późniejszymi zmianami, Regulamin przewozu osób i bagażu.